REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Prophet Real, s.r.o.

Prophet Real s.r.o., IČO:50 424 203 so sídlom Vajnorská 1, 831 03 Bratislava zapísaná v
OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 113341/B (ďalej len “Realitná kancelária” alebo len
“RK”) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný
poriadok

1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a
tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného
konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu
poskytnutej služby.

1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na
adrese RK: Prophet Real, s.r.o., Vajnorská 1, Bratislava

1. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie
správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti
za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa,
ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet
spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom
nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.

1. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho
zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením
reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623
Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky
dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe
rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo
rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.

1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie
reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby,
vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia
neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

1. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je
dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s
vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

1. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o
prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie
nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s
dokladom o vybavení reklamácie.

1. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu heriban@prophet.sk)
so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária
vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

1. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej
odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská
obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská
obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99
Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty
oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line
zozname subjektov:
2.

1. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského
sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:
2.

1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

a. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický
kontakt, ak ich má,
b. presné označenie Realitnej kancelárie,
c. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o
vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
f. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho
riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá
dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom
podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 11. 8. 2016.

Osoba poverená vybavovať reklamácie: Peter Heriban

Trinásť rokov skúseností na realitnom trhu. Neustále sledovanie vývoja, úspešné prežitie
krízy trhu nehnuteľností v roku 2008, roky osobného rozvoja a vedenia ľudí vyústili do
vzniku vlastnej spoločnosti. Férový prístup, analyzovanie potrieb klienta, schopnosť nájsť
riešenie, vedieť sa dohodnúť a splnenie dohodnutého je absolútny základ pre prácu v
službách. V oblasti predaja nehnuteľností, sme tu pre Vás.
Vajnorská 1, 831 03 Bratislava
IČO:  50 424 203      DIČ:  212 033 0487
Registrácia:  OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 113341/B
Č.ú. IBAN:  SK09 0900 0000 0051 1734 3675   Slovenská sporiteľňa a.s.

Telefónny kontakt:  +421904524043
mail:    heriban@prophet.sk

Sídlo spoločnosti: 13. poschodie výškovej budovy Domu odborov – Istropolis.

Compare listings

Compare