REKLAMAČNÝ PORIADOK

Prophet Real s.r.o. Moskovská 13, 811 08 Bratislava IČO: 50 424 203 DIČ: 212 033 0487 Registrácia:  OR MS BA III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 113341/B
(ďalej len “Realitná kancelária” alebo len “RK”) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a
tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného
konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu
poskytnutej služby.

2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na
adrese RK: Prophet Real, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava

3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie
správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti
za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa,
ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet
spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom
nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.

4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho
zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením
reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623
Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky
dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe
rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo
rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie
reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby,
vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia
neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je
dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s
vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

8. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o
prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie
nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s
dokladom o vybavení reklamácie.

9. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 11. 8. 2016.

Osoba poverená vybavovať reklamácie: Mgr. Peter Heriban

Pätnásť rokov skúseností na realitnom trhu. Neustále sledovanie vývoja, úspešné prežitie
krízy trhu nehnuteľností v roku 2008, roky osobného rozvoja a vedenia ľudí vyústili do
vzniku vlastnej spoločnosti. Férový prístup, analyzovanie potrieb klienta, schopnosť nájsť
riešenie, vedieť sa dohodnúť a splnenie dohodnutého je absolútny základ pre prácu v
službách. V oblasti predaja nehnuteľností, sme tu pre Vás.

Vzorový formulár na odstúpenie zo zmluvy, súhlasu so zaradením do ponuky

Záujemca: Meno a Priezvisko……………………………………….., adresa…………………………………………………… 

                                                                                                                      Prophet Real s.r.o.

                                                                                                                      Moskovská 13

                                                                                                                      811 08 Bratislava

Vec: Odstúpnie zo súhlasu so zaradením do ponuky.

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od môjho súhlasu so zaradením do ponuky, ktorý sme s vašou spoločnosťou uzavreli dňa…………………….

v …………………………dňa……………………………………………                                                     podpis………………………………………………..

 

 

Spoločnosť Prophet Real s.r.o. vznikla na základe desaťročných skúseností na realitnom trhu. Roky osobného rozvoja a vedenia ľudí vyústilo do vzniku vlastnej spoločnosti s cieľom poskytovať korektné služby. Dnes je Prophet Real na trhu už sedem úspešných rokov a značka Prophet znamená hodnotný štandart služieb, ktorý klient od nás dostáva.

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

E-mail:          heriban@prophet.sk

Tel. číslo:      +421 904 524 043

Prophet Real s.r.o.

Moskovská 13,  811 08  Bratislava

IČO: 50 424 203    DIČ: 212 033 0487

Registrácia:  OR MS BA III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 113341/B
Č.ú. IBAN: Slovenská sporiteľňa a.s.

SK09 0900 0000 0051 1734 3675   

Prophet. Buď o krok vpred.

All Rights Reserved © Prophet Real s.r.o.

Compare listings

Compare