Etický kódex

  1.  Maklér Prophet Real pri svojej činností koná čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Vystupuje v mene obchodnej spoločnosti Prophet Real, ktorú zastupuje. Služby poskytuje vždy odborne, svedomito a zodpovedne.
  2. Maklér Prophet Real sa musí správať vždy tak, aby si zabezpečil dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku. Pri poskytovaní služieb vždy dbá na napĺňanie cieľov klientov a uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.
  3. Maklér Prophet Real poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť a na ktoré má zákonom vyžadované oprávnenie. Je odborníkom v oblasti v ktorej pôsobí a svoju odbornosť neustále zvyšuje. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo odborníka priamo prizvať k vyriešeniu prípadu.
  4. Maklér Prophet Real vystupuje a jedná a pri výkone činnosti správa vždy tak, aby jeho konanie nespôsobilo ujmu inému maklérovi, aby zostalo zachované dobré meno spoločnosti Prophet Real.
  5. Maklér Prophet Real vyvíja maximálne úsilie, aby svojou odbornosťou a prístupom poskytol klientovi prvotriedne služby. Klientovi poskytuje len informácie, ktoré sú pravdivé, presné a aktuálne.
  6. Maklér Prophet Real pri vykonávaní činnosti zachováva zodpovedajúcu diskrétnosť. Rešpektuje profesionálne tajomstvo, najmä nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojho klienta, spolupracujúceho makléra, partnera alebo zamestnávateľa, a to súčasného i minulého, alebo použiť takú informáciu bez výslovného súhlasu v jeho neprospech.
  7. Maklér Prophet Real uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V konfliktnej situácii hľadá pre klientov najvhodnejšie riešenie cestou zmieru.
  8. Maklér Prophet Real je ďalej povinný:

(a) informovať klienta o rozsahu služieb, ktoré poskytuje, a o odmene (provízii), ktorá je s týmito službami spätá,

(b) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

(c) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré v súvislosti s jeho obchodným prípadom prijíma alebo odosiela,

(d) v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,

(e) starostlivo nakladať s dokladmi, písomnosťami a vecami, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami

(f) chrániť osobné údaje klienta pred ich zneužitím, stratou alebo odcudzením.

  1. Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, je maklér Prophet Real povinný informovať vedenie spoločnosti Prophet Real. Spoločnosť prophet Real je povinná ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť. Ak je reklamácia dôvodná, je spoločnosť Prophet Real povinná bezodkladne zjednať nápravu, nepriaznivý stav odstrániť, prípadne klientovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny služby. Ak je reklamácia nedôvodná, je spoločnosť Prophet Real  povinná klientovi písomne oznámiť dôvody, pre ktoré vyhodnotil reklamáciu ako nedôvodnú

Spoločnosť Prophet Real s.r.o. vznikla na základe desaťročných skúseností na realitnom trhu. Roky osobného rozvoja a vedenia ľudí vyústilo do vzniku vlastnej spoločnosti s cieľom poskytovať korektné služby. Dnes je Prophet Real na trhu už sedem úspešných rokov a značka Prophet znamená hodnotný štandart služieb, ktorý klient od nás dostáva.

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

E-mail:          heriban@prophet.sk

Tel. číslo:      +421 904 524 043

Prophet Real s.r.o.

Moskovská 13,  811 08  Bratislava

IČO: 50 424 203    DIČ: 212 033 0487

Registrácia:  OR MS BA III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 113341/B
Č.ú. IBAN: Slovenská sporiteľňa a.s.

SK09 0900 0000 0051 1734 3675   

Prophet. Buď o krok vpred.

All Rights Reserved © Prophet Real s.r.o.

Compare listings

Compare