CENNÍK

CENNÍK
realitných služieb spoločnosti
Prophet Real s.r.o.

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE:
do 100.000 EUR 3.5 %  z kúpnej ceny (minimálne 3.000 EUR)

od 100.001 do 300.000 EUR 3 %  z kúpnej ceny

od 300.001 do 1.000.000  EUR 2.8 % z kúpnej ceny

od 1.000.001 EUR 2.6 % z kúpnej ceny
V cene provízie za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti sú zahrnuté všetky
kompletné služby spojené s predajom nehnuteľnosti a to konkrétne: Nábor nehnuteľnosti
s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia
parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia
ponukovej ceny nehnuteľnosti, inzerovanie nehnuteľnosti, obhliadky, osobná asistencia,
zabezpečenie dokumentu z úradu/inštitúcie, zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej
kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy), zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy, jednanie
s kupujúcim, odovzdanie nehnuteľnosti kupujúcemu.
Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:
Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby
požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie
prenájmu je 300 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):
ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti 300 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením
dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane
vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov
nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej
analýzy za účelom určenia ponukovej ceny
nehnuteľnosti (jednorazová platba).

Inzerovanie
nehnuteľnosti

25 € / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si
náhradu nákladov spojených s inzerovaním
nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.)

najviac vo výške 25 € / deň.

Obhliadky 200 € /
mesačne

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku
vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na
nehnuteľnosti uskutoční najmenej 2 obhliadky v
príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom
(záujemcami).

Osobná asistencia

100 € / za
každú
začatú
polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť
alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu
realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov,
ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom
paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť
realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 100 € /
za každú začatú polhodinu.
Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si
osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu
vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami
nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne)
spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Zabezpečenie
dokumentu z úradu /
inštitúcie

variabilné »

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument
(napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu
kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového
domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému
sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré
pozostávajú z:
1. úradného (správneho) poplatku (napr. 12 € za LV)
a
2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas
a
3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 1.00 € / km,
ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou
a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je
viac ako 10 km.
V prípade pochybností o určení vzdialenosti je
rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená
prostredníctvom stránky : www.google.com/maps –
“získať trasu“.
Príklad:
Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od
správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je
v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre
Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja
nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu
nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie
vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 1.00 €)
V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty,
amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré

za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie
návrhu rezervačnej
zmluvy (budúcej
kúpnej alebo
budúcej nájomnej
zmluvy)

500  €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej
dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada
za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť
advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu
kúpnej zmluvy 500 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej
dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada
za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť
advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu
nájomnej zmluvy 300 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej
dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada
za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť
advokátskej kancelárii)

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti, Agent Kupujúceho

do 100.000 EUR 3.5 %  z kúpnej ceny (minimálne 3.000 EUR)

od 100.001 do 300.000 EUR 3 %  z kúpnej ceny

od 300.001 do 1.000.000  EUR 2.8 % z kúpnej ceny

od 1.000.001 EUR 2.6 % z kúpnej ceny

Platba odmeny je rozdelená na tri tretiny:

Prvá tretina formou paušálnej náhrady výdavkov pri podpise
mandátu na vyhľadanie nehnuteľnosti na kúpu

Druhá tretina pri nájdení vhodej nehnuteľností

Tretia tretina pri preverení právneho stavu, dozore nad zmluvným servisom a kompletnej asistencii pri predaji

Úvodná konzultácia je vždy bezplatná. Možnosť individuálnej dohody. 

Spoločnosť Prophet Real s.r.o. vznikla na základe desaťročných skúseností na realitnom trhu. Roky osobného rozvoja a vedenia ľudí vyústilo do vzniku vlastnej spoločnosti s cieľom poskytovať korektné služby. Dnes je Prophet Real na trhu už sedem úspešných rokov a značka Prophet znamená hodnotný štandart služieb, ktorý klient od nás dostáva.

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

E-mail:          heriban@prophet.sk

Tel. číslo:      +421 904 524 043

Prophet Real s.r.o.

Moskovská 13,  811 08  Bratislava

IČO: 50 424 203    DIČ: 212 033 0487

Registrácia:  OR MS BA III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 113341/B
Č.ú. IBAN: Slovenská sporiteľňa a.s.

SK09 0900 0000 0051 1734 3675   

Prophet. Buď o krok vpred.

All Rights Reserved © Prophet Real s.r.o.

Compare listings

Compare