© 2020 Prophetreal

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

GDPR

Informácia o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť Prophet Real s.r.o. (ďalej Sprostredkovateľ) dbá na ochranu osobných údajov, ctíme súkromie osôb a všetky osobné údaje spracovávame s náležitou starostlivosťou a úctou. Od dňa 25.05.2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie EÚ 2016/79 GDPR a v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.

Z tohto dôvodu sme povinní vás informovať o vašich právach z hľadiska ochrany osobných údajov a o účele spracovania poskytnutých osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich z Dohody. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu z Dohody vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov je uzavretá Dohoda. V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. V súvislosti s naplnením cieľov Dohody môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr. okresnému úradu, advokátovi, notárovi, znalcovi, finančnému sprostredkovateľovi. Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov. Máte právo:

  • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,

  • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,

  • získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,

  • požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,

  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie

Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba:

Meno a priezvisko:.................................................................................................

Týmto ako dotknutá osoba prehlasujem. Že som bol/a riadne oboznámený/á s vyššie uvedenými informáciami, ktorých

správnosť a aktuálnosť svojim podpisom potvrdzujem.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasujem, že dávam sprostredkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracovával moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho pred mojim odvolaním.

Prehlasujem že som ako Dotknutá osoba poskytla pravdivé a aktuálne osobné údaje.

Ako Dotknutá osoba potvrdzujem podpísaním tohto dokumentu, že sprostredkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v zmysle ustanovení zákona.

v Bratislave, dňa...........................  

Podpis:.........................................

Pramene práva: 

Nariadenie EÚ 2016/79 GDPR

18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov