O NÁS

Čestnosť, odbornosť a spolupráca – hodnoty a zároveň piliere na ktorých stojí úspech podnikania v službách. Preferujeme individuálny prístup, úvodná konzultácia je vždy bezplatná. Prinášame konkrétne riešenia podľa potrieb zákazníka. Pre našich klientov zabezpečujeme široký záber a kvalitu služieb pri predaji nehnuteľnosti. Veľmi efektívne pomáhame aj pri vyhľadávaní vášho vysnívaného bývania.

10 DÔVODOV PREČO PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI POVERIŤ MAKLÉRA PROPHET REAL

1. Maklér Prophet Real pozná špecifiká a riziká realitného trhu.

2. Pomôžeme ti pripraviť nehnuteľnosť aby sa predala rýchlejšie a za vyššiu cenu.

3. Zabezpečíme atraktívnu prezentáciu a inzerciu, ktorá osloví mnohých záujemcov.

4. Maklér Prophet Real dobre pozná faktory, ktoré vplývajú na cenu nehnuteľnosti.

5. Navrhneme odstrániť nedostatky, ktoré cenu zbytočne znižujú.

6. Prevedieme ťa celým procesom predaja. Odporučíme vhodnú predajnú cenu.

7. Ušetríme ti čas od zbytočných obhliadok. Predstavíme ti len vážnejších záujemcov.

8. Zastúpime ťa pri vyjednávaní, poznáme postupy a časté argumenty kupujúcich.

9. Zabezpečíme právne dokumenty. Ušetríme ťa od náročných formalít.

10.Maklér Prophet Real stojí po tvojom boku až do konca obchodu a je pripravený poradiť ti aj po predaji.

oo
o
o
o

PROPHET -

znamená vedieť viac, vidieť veci dopredu, predvídať ako sa môžu vyvinúť a tvoriť tak, aby sa vyvíjali želaným smerom. Prophet znamená aj robiť veci správne tak, ako ich pred nami ešte nikto nerobil. Pre viac informácií nám nechaj správu.

Etický kódex spoločnosti prophet real

  •  Maklér Prophet Real pri svojej činností koná čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Vystupuje v mene obchodnej spoločnosti Prophet Real, ktorú zastupuje. Služby poskytuje vždy odborne, svedomito a zodpovedne.
  • Maklér Prophet Real sa musí správať vždy tak, aby si zabezpečil dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku. Pri poskytovaní služieb vždy dbá na napĺňanie cieľov klientov a uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.
  • Maklér Prophet Real poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť a na ktoré má zákonom vyžadované oprávnenie. Je odborníkom v oblasti v ktorej pôsobí a svoju odbornosť neustále zvyšuje. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo odborníka priamo prizvať k vyriešeniu prípadu.
  • Maklér Prophet Real vystupuje a jedná a pri výkone činnosti správa vždy tak, aby jeho konanie nespôsobilo ujmu inému maklérovi, aby zostalo zachované dobré meno spoločnosti Prophet Real.
  • Maklér Prophet Real vyvíja maximálne úsilie, aby svojou odbornosťou a prístupom poskytol klientovi prvotriedne služby. Klientovi poskytuje len informácie, ktoré sú pravdivé, presné a aktuálne.
  • Maklér Prophet Real pri vykonávaní činnosti zachováva zodpovedajúcu diskrétnosť. Rešpektuje profesionálne tajomstvo, najmä nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojho klienta, spolupracujúceho makléra, partnera alebo zamestnávateľa, a to súčasného i minulého, alebo použiť takú informáciu bez výslovného súhlasu v jeho neprospech.
  • Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, je maklér Prophet Real povinný informovať vedenie spoločnosti Prophet Real. Spoločnosť prophet Real je povinná ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť. Ak je reklamácia dôvodná, je spoločnosť Prophet Real povinná bezodkladne zjednať nápravu, nepriaznivý stav odstrániť, prípadne klientovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny služby. Ak je reklamácia nedôvodná, je spoločnosť Prophet Real  povinná klientovi písomne oznámiť dôvody, pre ktoré vyhodnotil reklamáciu ako nedôvodnú.
  • Maklér Prophet Real uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V konfliktnej situácii hľadá pre klientov najvhodnejšie riešenie cestou zmieru.
  • Maklér Prophet Real je ďalej povinný:

(a) informovať klienta o rozsahu služieb, ktoré poskytuje, a o odmene (provízii), ktorá je s týmito službami spätá,

(b) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

(c) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré v súvislosti s jeho obchodným prípadom prijíma alebo odosiela,

(d) v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,

(e) starostlivo nakladať s dokladmi, písomnosťami a vecami, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami

(f) chrániť osobné údaje klienta pred ich zneužitím, stratou alebo odcudzením.

Compare listings

Compare